48 616 30 27, 48 616 37 46 kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Kadra zarządzająca

Jolanta Borek

Jolanta Borek

Dyrektor

Janina Niewczas

Janina Niewczas

Główny księgowy

Halina Dąbek

Halina Dąbek

Starszy administrator

Szymon Postuła

Szymon Postuła

Kierownik Działu Gospodarczego

Renata Urbańska

Renata Urbańska

Kierownik Działu Opiekuńczo Terapeutycznego

Zawód wyuczony – pielęgniarka, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu (mgr pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Studia menedżerskie, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Wydział Nauk Humanistycznych. Od 1.10.1984 roku, zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

Do najważniejszych zadań kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego należy:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu działu w zakresie zapewnienia Mieszkankom warunków do godnego życia, poczucia bezpieczeństwa  
 • czuwanie nad przestrzeganiem praw Mieszkanek
 • koordynowanie działań zmierzających do adaptacji  nowoprzyjętych Mieszkanek do warunków Domu, jak również opracowywania Indywidualnych Planów Wspierania Mieszkańca
 • czuwanie nad zapewnieniem Mieszkankom całodobowej opieki i udzielaniem wsparcia terapeutycznego, aktywizującego oraz  realizacji potrzeb w zakresie społeczno-kulturalno-religijnym
 • inicjowanie zmian, mających na celu świadczenie usług na jak najwyższym poziomie
Kazimiera Mirota

Kazimiera Mirota

Starszy opiekun kwalifikowany

Ukończyła studium społeczno-prawne. Posiada kwalifikacje starszego opiekuna

Od wielu lat pracuje na stanowisku starszego opiekuna, nadzoruje pracę w dziale obsługi: pokojowe, magazyn podręczny, magazyn odzieżowy, szwalnia.

Odpowiedzialna za stan sanitarny pomieszczeń Domu, oraz organizację pracy podległego personelu.

 Ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie oddziałów.

Jest członkiem komisji Zamówień Publicznych.                                                         

Pełni funkcję kuratora i osoby pierwszego kontaktu dla mieszkanek.

Jako członek Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w codziennych kontaktach z Mieszkankami dba o ich dobre samopoczucie, bezpieczeństwo i podmiotowe traktowanie.

Agnieszka Łyżwa

Agnieszka Łyżwa

Pracownik socjalny

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, na kierunku pedagogika opiekuńcza i socjalna (licencjat) oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (magister). W Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, na stanowisku Pracownik Socjalny, zatrudniona od 2007 r.

Katarzyna Surdy

Katarzyna Surdy

Pracownik socjalny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku praca socjalna (licencjat) oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu (magister pedagogiki o specjalności Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna). Ukończyła szkołę policealną w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chwałowicach w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej. W Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zatrudniona od 2008r. na stanowisku opiekun, od 2014 r.  na stanowisku Pracownik Socjalny.

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

Krzyżanowice 219
27-100 Iłża
woj. mazowieckie

tel. 048 616 30 27
tel. 048 616 37 46
fax 048 616 30 27 lub 048 616 37 46
e-mail: kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Nasza kadra

Dom Pomocy w Krzyżanowicach dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która zapewnia jakość usług na wysokim poziomie oraz troskliwą opiekę nad Mieszkankami.

W skład działu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzą:

 • kierownik działu
 • pielęgniarki
 • opiekunowie
 • instruktorzy terapii zajęciowej
 • fizjoterapeuci
 • pokojowe

Ponadto zatrudnieni są pracownicy na samodzielnych stanowiskach, tj. pracownicy socjalni, psycholog, instruktorzy do spraw kulturalno-oświatowych.

Personel, realizując swoje zadania kieruje się przede wszystkim dobrem Mieszkanek.

Staramy się, aby przez okazywaną życzliwość, przyjazne nastawienie do Mieszkanek oraz zwyczajny, codzienny uśmiech i wyciągniętą w każdej potrzebie pomocną dłoń – tworzyć ciepłą atmosferę zbliżoną do domowej.

Personel zapewnia Mieszkankom całodobową opiekę oraz udziela wsparcia w czynnościach dnia codziennego, jak również dba o respektowanie praw Mieszkanek.

 Przy organizacji zajęć uwzględnia się indywidualne możliwości i preferencje Mieszkanek. Sprzyja to podnoszeniu ich aktywności.

Do zadań Pracowników Socjalnych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach należy:

 • wykonywanie czynności związanych z przyjęciem i adaptacją nowych Mieszkanek do pobytu w DPS,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji Mieszkanek oraz spraw administracyjnych związanych z ich pobytem w Domu;
 • reprezentowanie interesów Mieszkanek przed Sądami, urzędami administracji państwowej;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
 • prowadzenie działalności o charakterze diagnostycznym, rozpoznawanie potrzeb i aspiracji życiowych Mieszkanek oraz organizacja działań mających na celu  zaspakajanie tychże potrzeb i aspiracji;
 • współudział w organizowaniu różnorodnych imprez okolicznościowych, integracyjnych,
 • współudział w wyjazdach wypoczynkowych z Mieszkankami.