48 616 30 27, 48 616 37 46 kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6 Dyrektora DPS w Krzyżownicach z dnia 02.04.2019

Cel procedury

Zapewnienie Mieszkankom
Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach swobodnych i bezpiecznych kontaktów z bliskimi.

Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem
procedury są zasady korzystania Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w
Krzyżanowicach z urlopów.

Zakres procedury

Procedura reguluje
kwestie urlopowania Mieszkanek DPS w Krzyżanowicach, zasady postępowania i
odpowiedzialności Personelu DPS na okoliczność urlopowania Mieszkanki oraz
osób odpowiedzialnych za wyjazd/pobyt Mieszkanki DPS poza jego terenem.

Odpowiedzialność

Za prawidłową
realizację postanowień zawartych w niniejszej procedurze odpowiedzialni są:
Pracownik socjalny, Kierownik Działu terapeutyczno-opiekuńczego, Pielęgniarka
dyżurna, Opiekun dyżurny oraz Pracownik magazynu.

Zasady urlopowania mieszkańca

 1. Maksymalny okres nieobecności mieszkanki w DPS, za który dokonywany jest zwrot odpłatności wynosi 21 dni w roku. Po przekroczeniu tego okresu zwrot nie przysługuje. 
 2. Wyjazd Mieszkanki na urlop powinien być wcześniej uzgodniony.
 3. Wypisy Mieszkanek na urlop odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. W innym terminie, po uzgodnieniu z Kierownikiem działu terapeutyczno – opiekuńczego.
 4. Rodzina, chcąc zabrać Mieszkankę na urlop nawiązuje kontakt z Pracownikiem  socjalnym  w celu ustalenia terminu wyjazdu.
 5.  Przed wyjazdem rodzic / opiekun otrzymuje od pracownika socjalnego, lub Pielęgniarki dyżurnej Kartę urlopową (Zał. Nr 1 ) zawierającą: dane personalne osoby pod opieką której Mieszkanka będzie przebywała, miejsce jej zamieszkania, numer telefonu oraz termin urlopu mieszkańca.
 6. Rodzic/ opiekun składa czytelny podpis jako osoba, zobowiązująca się do opieki nad   Mieszkanką.
 7. Kartę urlopową podpisuje Dyrektor Domu i Pielęgniarka pełniąca dyżur w dniu wyjazdu Mieszkanki na urlop. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem działu terapeutyczno – opiekuńczego Kartę urlopową podpisuje Pielęgniarka dyżurna.
 8. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych przeciwwskazań do wyjazdu Mieszkanki (nagła choroba), Pracownik  socjalny informuje rodzinę o zaistniałej sytuacji i ewentualnym przesunięciu terminu urlopu.
 9. Pielęgniarka, na okoliczność wyjazdu Mieszkanki na urlop,  przygotowuje leki ze szczegółową informacją na temat ich stosowania i dawkowania zgodnie ze zleceniem lekarza.
 10.  Pracownik magazynu, na okoliczność wyjazdu Mieszkanki na urlop,   przygotowuje odpowiednią ilość odzieży, obuwia i bielizny osobistej, stosownie do pory roku i czasu trwania urlopu.
 11. Opiekun, na okoliczność wyjazdu Mieszkanki na urlop, przygotowuje ją do wyjazdu (kąpiel, zabezpieczenie odpowiedniego ubrania, pomoc w przygotowaniu odpowiedniej ilości i jakości ubrań).
 12.  Pielęgniarka, na okoliczność wyjazdu Mieszkanki na urlop, przygotowuje jej dowód osobisty, legitymację ubezpieczeniową. W obecności rodzica /opiekuna ocenia jej stan zdrowia oraz stan higieniczny. Następnie rodzic /opiekun potwierdza informacje na wskazany temat w Zeszycie Urlopów  składając czytelny podpis.  
 13. Pracownik socjalny, a wyjątkowych sytuacjach Pielęgniarka dyżurna, na okoliczność wyjazdu Mieszkanki na urlop, informuje osobę zabierającą Mieszkankę, że w przypadku przedłużenia urlopu winna ona niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dom Pomocy Społecznej oraz przypomina o konieczności kontynuacji zaleceń lekarskich (dotyczących np. podawania leków). 
 14. Wyjazd i powrót Mieszkanki odnotowany jest przez Pielęgniarkę pełniącą dyżur w  Książce raportów pielęgniarskich i w Zeszycie urlopów; w Zeszycie raportowym przez Opiekuna sprawującego opiekę nad mieszkanką w danym dniu oraz w Zeszycie urlopów prowadzonym przez Pracownika socjalnego.     

Krzyżanowice,
dnia 02.04. 2019r.