48 616 30 27, 48 616 37 46 kontakt@dpskrzyzanowice.com.pl

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przyjmuje Mieszkanki na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu, wydanej przez gminę zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt, oraz decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez Starostę Radomskiego.

Aby ubiegać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach należy udać się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania, w celu złożenia podania.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów, pracownik socjalny zapoznaje się z sytuacją socjalno-bytową kandydata w jego miejscu zamieszkania lub pobytu i udziela informacji o zasadach pobytu oraz sposobie funkcjonowania Domu.

Dyrektor Domu zawiadamia kandydata o terminie przyjęcia, możliwościach dojazdu i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.

Zgodnie z Art. 61. Ustawy o pomocy społecznej

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
  – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
  1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
  2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2:
  a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
  2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.
  2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
  2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
 4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.